Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy

  • Turkmen
  • Русский


Habarlar

 

7-nji ýanwarda Türkmenistanyň “Sport” teleýaýlymy bilen Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň hünärmenleriniň bilelikde taýýarlan “Ýaşyl meýdança” gepleşiginiň nobatdakysy ýaýlyma goýberiler.

 

Ýakynda tamamlanan futbol çempionatymyzyň çäginde geçirilen duşuşyklarda iň köp hasaba alnan hasap 1:1 hem-de 1:2 hasaplary boldy. Çempionatyň dowamynda şunuň ýaly hasaply duşuşyklar 13 gezekden gaýtalandy.

 

Ýakynda tamamlanan ýurdumyzyň futbol çempionatynyň dowamynda dürli toparlara wekilçilik edýän futbolçylaryň 100-si netijeli urgy geçirmegi başardy. Futbolçylaryň bäşisi bolsa topy öz derwezelerinden geçirdiler.

 

28-nji noýabrda tamamlanan ýurdumyzyň 28-nji futbol çempionatynda hasaba alnan sanlar we maglumatlar bilen tanyş etmegimizi dowam edýäris.