Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy

 • Turkmen
 • Русский


Makalalar

 •  

  Hormatly Prezidentimiziň tagallasy netijesinde eziz Watanymyz häzirki wagtda sport ýurdy hökmünde dünýäde öz ykrarnamasyny tapdy. Onuň şeýle bolmagynda ýurdumyzda geçirilen iri halkara ýaryşlary hem doly güwä geçýär. Türgenlerimiziň halkara arenalarynda gazanýan netijeleri bolsa sport babatynda netijeli ädimleriň ädilýändiginiň nobatdaky subutnamasy boldy. Gazetimiziň şu sanynda Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllyk baýramçylygy bilen bagly futbol çempionatlarymyzyň hem-de futbol boýunça milli ýygyndymyzyň taryhyna ser salmagy makul bildik.  

 •  

  Türgeniň iýýän naharlary we içýän suwuklyklary gönüden göni onyň ýaryşlarda we türgenleşiklerde işjeňligine tapawutly täsir edýär.

  Ähli oýunçylar öz bedeniniň iýmite bolan tapawutlylyklary we zerurlygy  barada habarly bolmaly we öňünde goýulýan sport ýokary maksatlaryna laýyklykda iýmit meýilnamasyny öz lukmany bilen işläp düzmeli.

  Her türgen bedeni boýunça tapawutlydyr we her kime aýratynlykda niýetlenen iýmit meýilnamasy bolmaýar. Türgen sport möwsümiň dowamynda  iýmit  meýilnamasyny hökmany suratda  korreksiýa etmeli .

 •  

  С 1 июля 2019 года вступили в силу новые правила игры в футбол. Их приняли еще в марте 2019 года на собрании Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) при участии ФИФА.

 •  

  Adamyň bedeni fiziki işeňňirliginiň ýoklugy ýa-da pesligi saglyga  ýaramaz täsir edýär.

  Häzirki wagtda jemgyýetimiz az hereketli ýaşaýyşa ýykgyn edip, artykmaç agramlylykdan ejir çekýär. Bu bolsa soňlugynda dürli keselleriň ýüze çykmagyna getirýär.

 • 12-nji martda  ýurdumyzyň futbol çempionatynyň nobatdakysyna badalga berildi. Dört aýlawdan ybarat bolan futbol çempionatymyzda toparlaryň sekizisi (“Altyn Asyr”, “Ahal”, “Şagadam”, “Nebitçi”, “Aşgabat”, “Energetik”, “Merw”, “Köpetdag”) çykyş eder. 2018-nji ýylyň noýabryna çenli dowam etjek çempionatymyzyň birinji hem-de ikinji aýlawlary 12-nji mart – 15-nji iýul aralygynda geçiriler.

   

  TÜRKMENISTANYŇ ÇEMPIONATYNA GATNAŞÝAN
  FUTBOL KLUBLARY

   

 •  

  Birleşen Arap Emirliklerinde (BAE) 2019-njy ýylyň 5-nji ýanwary 1-nji fewraly aralygynda 17-nji Aziýa Kubogy ugrundaky futbol ýaryşy geçirler. Bu ýaryş BAE-de 2-nji gezek geçirilýär. Aziýa Kubogynyň bu gezekkisine milli ýygyndylaryň 24-si gatnaşýar. Duşuşyklar Dubaý, Abu-Dabi, Al-Aýn, we Şarja şäherlerinde jemi 8 stadionda geçirilýär. Bu ýaryşa iñ köp gatnaşan ýygyndylar Eýranyň we Günorta Koreýanyň milli ýygyndylarydyr ,olar 14-nji gezek Yklym ýaryşynda çykyş edýärler.

  Ilkinji gezek gatnaşýan ýygyndylar bolsa Ýemeniň, Filippinleriň we Gyrgyzystanyň milli ýygyndylarydyr.

 •  

  Saýtymyzda sport žurnalisti Hajymyrat Söýünowyň Aziýa Kubogynyň taryhy bilen tanyşdyrýan makalasyny çap edýäris. Bu makalada Aziýa kubogynyň ilkinji döredilen gününden başlap 1996-njy ýyla çenli geçen ýoly giňişleýin beýan edilýär. Golaý günlerde Aziýa Kubogynyň taryhy bilen tanyşlygymyzy dowam ederis.

  Aziýa Kubogy 2019-yň final böleginiň BAE-de geçirilýändigini ýatladýarys. “F” toparçasynda çykyş edýän Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň garşydaşlary Ýaponiýanyň, Özbegistanyň hem-de Omanyň milli ýygyndylary bolar.

  1956

 •  

  Türkmenistanyň “Sport” teleýaýlymy bilen “Türkmen sporty” gazeti bilelikde 16-njy dekabrda futbol janköýerleriniň arasynda SMS ses berlişige başlapdy. Bäş günläp dowam eden ses berlişigiň dowamynda janköýerleriň müňlerçesi öz söýgüli futbolçydyr futzalçylaryna ses bermäge mümkinçilik aldylar.

  Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň "Köpetdag" toparynyň, geljegine uly umytlar bilen garalýan ýaş oýunçysy Ruslan Priýew futbolçylaryň arasynda bu ses berlişigiň ýeňijisi diýlip saýlandy . Başyndan geçirýän ýakymly duýgulary barada Ruslan bize şeýle gürrüň berdi:

 •  

  Soňky üç-dört möwsümde bolşy ýaly, futbol boýunça milli ligamyzyň Ýokary ligasynyň 26-njy möwsüminde hem “Altyn Asyr” - “Ahal” bäsdeşligi dowam etdi. Soňky iki möwsümde “Ahalyň” çempionlygy iň soňky aýlawda giderip, çempionaty kümüş medal bilen tamamlandygyny bellemek gerek. Onuň tersine soňky aýlawy “bir demde” geçen paýtagtymyzyň “Altyn Asyry” bassyr bäşinji çempionlygyny gazandy. Şol bir toparyň bassyr bäş gezek çempion bolmagy Ýokary liganyň XXVI möwsüminiň esasy aýratynlygy bolsa gerek.

 •  

  “Türkmenistan - Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” ýyly türkmen sporty, şol sanda türkmen futboly üçin hem düşümli ýyllaryň biri boldy. Bu düşümi, ilkinji nobatda, ýurdumyzyň bassyr bäş gezek çempiony “Altyn asyryň” Aziýanyň Futbol konfederasiýasyndaky ajaýyp üstünligi bilen baglanyşdyryp bileris. Möwsümiň dowamynda ýurdumyzda geçirilen ýaryşlarda ýaş zehinleriň ençemesiniň ýüze çykandygyny hem aýratyn bellemek gerek.