Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy

 • Turkmen
 • Русский


Makalalar

 •  

  25-nji awgustda  ýurdumyzyň 28-nji futbol çempionatynynyň üçünji aýlawyna badalga berler. Dört aýlawdan ybarat bolan futbol çempionatymyzda toparlaryň sekizisiniň (“Altyn Asyr”, “Ahal”, “Şagadam”, “Nebitçi”, “Aşgabat”, “Energetik”, “Merw”, “Köpetdag”) çykyş edýändigini ýatladýarys.

  Geçirilen 14 tapgyrdan soň 33 utuk toplan paýtagtymyzyň “Altyn Asyr” topary ýaryş tertibinde birinji basgançagy eýeleýär. Ikinji, üçünji orunlarda degişlilikde “Ahal” (31 utuk) bilen “Şagadam” (22 utuk) toparlary ornaşdylar.

   

 •  

  9-njy martda duşuşyklaryň dördüsi bilen ýurdumyzyň futzal boýunça Naýbaşy ligasyna badalga berildi. Toparlaryň 8-siniň gatnaşmagyndaky futzal boýunça Naýbaşy ligasy 4 aýlawdan ybarat bolar. 

  Ikinji gezek geçirilýän Naýbaşy liganyň toparlaryň 8-siniň gatnaşmagynda geçirilýändigini ýatladýarys. Naýbaşy liganyň duşuşyklary Aşgabat we Türkmenbaşy şäherlerinde, şeýle-de, Daşoguz hem-de Mary welaýatlarynda geçiriler.

   

   

 • 6-njy martda  ýurdumyzyň 28-nji futbol çempionatyna badalga berler. Dört aýlawdan ybarat bolan futbol çempionatymyzda toparlaryň sekizisi (“Altyn Asyr”, “Ahal”, “Şagadam”, “Nebitçi”, “Aşgabat”, “Energetik”, “Merw”, “Köpetdag”) çykyş eder. 2020-nji ýylyň noýabryna çenli dowam etjek çempionatymyzyň birinji hem-de ikinji aýlawlary 6-njy mart – 13-nji iýun aralygynda geçiriler.

   

  TÜRKMENISTANYŇ ÇEMPIONATYNA GATNAŞÝAN
  FUTBOL KLUBLARY

  1.

 •  

  2020-nji ýylda Aşgabat şäherinde geçiriljek futzal boýunça Aziýa çempionaty mynasybetli sportuň bu görnüşiniň taryhy bilen tanyşdyrýarys. Tanyşlygyň okyjylara has düşnükli bolmagy üçin žurnalistikada habar ýazanyňda ulanylýan hökmany berilmeli 6 sowaldan ugur aldyk. «Kim tarapyndan, näme, haçan, nirede, näme üçin, nähili?» diýen sowallara futzalyň taryhy bilen bagly jogaplary bermäge çalyşdyk.

 •  

  Şu gün 27-nji gezek geçirilýän Türkmenistanyň futbol boýunça milli çempionatynyň ýokary ligasynyň üçünji aýlawy badalga alar. Şu pursatda çempionatda yzda galan ýarpy menzile ser salsak ýerlikli bolar.

  ***

 •  

  Türgeniň iýýän naharlary we içýän suwuklyklary gönüden göni onyň ýaryşlarda we türgenleşiklerde işjeňligine tapawutly täsir edýär.

  Ähli oýunçylar öz bedeniniň iýmite bolan tapawutlylyklary we zerurlygy  barada habarly bolmaly we öňünde goýulýan sport ýokary maksatlaryna laýyklykda iýmit meýilnamasyny öz lukmany bilen işläp düzmeli.

  Her türgen bedeni boýunça tapawutlydyr we her kime aýratynlykda niýetlenen iýmit meýilnamasy bolmaýar. Türgen sport möwsümiň dowamynda  iýmit  meýilnamasyny hökmany suratda  korreksiýa etmeli .

 •  

  С 1 июля 2019 года вступили в силу новые правила игры в футбол. Их приняли еще в марте 2019 года на собрании Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) при участии ФИФА.

 •  

  Adamyň bedeni fiziki işeňňirliginiň ýoklugy ýa-da pesligi saglyga  ýaramaz täsir edýär.

  Häzirki wagtda jemgyýetimiz az hereketli ýaşaýyşa ýykgyn edip, artykmaç agramlylykdan ejir çekýär. Bu bolsa soňlugynda dürli keselleriň ýüze çykmagyna getirýär.

 • 12-nji martda  ýurdumyzyň futbol çempionatynyň nobatdakysyna badalga berildi. Dört aýlawdan ybarat bolan futbol çempionatymyzda toparlaryň sekizisi (“Altyn Asyr”, “Ahal”, “Şagadam”, “Nebitçi”, “Aşgabat”, “Energetik”, “Merw”, “Köpetdag”) çykyş eder. 2018-nji ýylyň noýabryna çenli dowam etjek çempionatymyzyň birinji hem-de ikinji aýlawlary 12-nji mart – 15-nji iýul aralygynda geçiriler.

   

  TÜRKMENISTANYŇ ÇEMPIONATYNA GATNAŞÝAN
  FUTBOL KLUBLARY

   

 •  

  Birleşen Arap Emirliklerinde (BAE) 2019-njy ýylyň 5-nji ýanwary 1-nji fewraly aralygynda 17-nji Aziýa Kubogy ugrundaky futbol ýaryşy geçirler. Bu ýaryş BAE-de 2-nji gezek geçirilýär. Aziýa Kubogynyň bu gezekkisine milli ýygyndylaryň 24-si gatnaşýar. Duşuşyklar Dubaý, Abu-Dabi, Al-Aýn, we Şarja şäherlerinde jemi 8 stadionda geçirilýär. Bu ýaryşa iñ köp gatnaşan ýygyndylar Eýranyň we Günorta Koreýanyň milli ýygyndylarydyr ,olar 14-nji gezek Yklym ýaryşynda çykyş edýärler.

  Ilkinji gezek gatnaşýan ýygyndylar bolsa Ýemeniň, Filippinleriň we Gyrgyzystanyň milli ýygyndylarydyr.